วีซ่าแต่งงาน

฿25,000

สิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานในประเทศไทย
 • วีซ่าแต่งงานในไทยได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ “1-Year Extension of Stay Based on Marriage”.
 • วีซ่าประเภทนี้จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับบุคลลสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสำนักตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้ถือวีซ่าแต่งงานในไทยมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยเต็มปีโดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศ
 • วีซ่าสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทุกปีและสามารถต่อสัญญาได้ภายในประเทศ (ข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุวีซ่ายังคงใช้)
 • วีซ่าแต่งงานในประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่จะอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องว่ามีใบอนุญาตในการทำงานและได้รับพร้อมกับการขอวีซ่า
คุณสมบัติ
 • ต้องแต่งงานกับสัญชาติไทยได้รับการพิสูจน์ผ่านการรับรองการสมรส มีกรณี(ขึ้นอยู่กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) จะต้องมีที่สำเนายืนยันความเป็นอิสระในการแต่งงานกับชาวต่างชาติที่ได้รับจากสถานฑูตของเขาในประเทศไทย (ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนการแต่งงาน)
 • ต้องตอบสนองความต้องการทางการเงิน
  • เงินประกัน 400,000 บาท ในบัญชีธนาคารไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่จะมีการยื่นขอวีซ่า
  • รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 40,000 บาท จดหมายจากสถานฑูตต่างชาติจะต้องแสดงการตรวจสอบให้เห็นว่ารายได้นี้ได้มาจริงๆเอกสารประกอบเป็นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของเงินฝากในธนาคารไทยมีดังนี้
  • บัญชีธนาคารและหนังสือเดินทางต้องเป็นปัจจุบัน
  • จดหมายรับรองจากธนาคารซึ่งจำนวนเงินต้องได้รับการยื่นยันจาก…ไม่ต่ำกว่า2เดือน
 • เอกสารอื่นๆ*
  • การออกหนังสือรับรองความประพฤติ
  • ใบรับรองแพทย์

Cheap NFL Jerseys From China